Voorwaarden

DOUGLAS HOUT RIJEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: DouglashoutRijen

gevestigd te Nijverheidslaan 2D 5121MN Rijen, telefoonnummer 06-82603619 , e-mailadres: info@douglashoutrijen.nl . DouglashoutRijen is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag en zaterdag op afspraak. Het KvK-nummer is 72517743  , hierna DouglashoutRijen;

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon (hierna afnemer) die een overeenkomst op afstand aangaat met DouglashoutRijen;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DOUGLASHOUTRIJEN BV   georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie

op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en DOUGLASHOUTRIJEN BV   gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of DOUGLASHOUTRIJEN BV   in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd;

Dagen: alle kalenderdagen;

•             Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DOUGLASHOUTRIJEN BV   en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DOUGLASHOUTRIJEN BV   en opdrachtgever.

•             Artikel 3 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als DOUGLASHOUTRIJEN BV  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de aangeboden zaken en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DOUGLASHOUTRIJEN BV  niet. Bij afname door een afnemer komen kleine afwijkingen voor rekening en risico van de afnemer. Deze wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de bestelde product referenties.

•             Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DOUGLASHOUTRIJEN BV  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DOUGLASHOUTRIJEN BV  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt DOUGLASHOUTRIJEN BV  voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal DOUGLASHOUTRIJEN BV  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. DOUGLASHOUTRIJEN BV  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DOUGLASHOUTRIJEN BV  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. DOUGLASHOUTRIJEN BV  zal bij de zaak of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

•             Artikel 5 Herroepingsrecht

bij levering van producten

1. Bij de aankoop van zaken heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  retourneren, conform de door DOUGLASHOUTRIJEN BV  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

•             bij levering van diensten

3. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door DOUGLASHOUTRIJEN BV  bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

•             Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal DOUGLASHOUTRIJEN BV  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

•             Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

1. DOUGLASHOUTRIJEN BV  kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DOUGLASHOUTRIJEN BV  dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk

voor zaken:

a) die door DOUGLASHOUTRIJEN BV  tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DOUGLASHOUTRIJEN BV  geen invloed heeft;

voor diensten:

e) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

•             Artikel 8 De prijs

1. Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, verzendkosten, verpakkingskosten, handelingskosten, kosten van vervoer en verzekering, administratiekosten en kosten van montage, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

•             Artikel 9 Levering en uitvoering

1. DOUGLASHOUTRIJEN BV  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  kenbaar heeft gemaakt.

3. DOUGLASHOUTRIJEN BV  zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer doet voorshands afstand van het recht op ontbinding tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DOUGLASHOUTRIJEN BV  het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal DOUGLASHOUTRIJEN BV  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van DOUGLASHOUT RIJEN.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij DOUGLASHOUTRIJEN BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Opdrachtgever en DOUGLASHOUTRIJEN BV  kunnen overeenkomen dat opdrachtgever de bestelde zaken zelf afhaalt of laat afhalen bij de onderneming van DOUGLASHOUTRIJEN BV  te Rijen. Afhalen van zaken kan alleen tijdens de openingstijden zoals genoemd in artikel 1 en tegen contante betaling. Indien opdrachtgever en DOUGLASHOUTRIJEN BV  zijn overeengekomen dat de opdrachtgever de zaken ophaalt te Rijen, ontvangt de opdrachtgever een e-mailbericht zodra de zaken gereed zijn voor afhalen. Opdrachtgever en DOUGLASHOUTRIJEN BV  maken dan een afspraak wanneer de zaken zullen worden afgehaald.

8. Bij afname van diensten zullen opdrachtgever en DOUGLASHOUTRIJEN BV  een afspraak maken wanneer de diensten zullen worden uitgevoerd.

•             Artikel 10 Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 en verder of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen dertig (30) dagen nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. DOUGLASHOUTRIJEN BV  is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  te melden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van afnemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5. Indien opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten - zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke - voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de overige aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden voor de consument berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” (15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-). Voor afnemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 150,-.

6. DOUGLASHOUTRIJEN BV  is steeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, indien naar het oordeel van DOUGLASHOUTRIJEN BV  omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheden te stellen, geeft DOUGLASHOUTRIJEN BV  het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

•             Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. DOUGLASHOUTRIJEN BV  behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien DOUGLASHOUTRIJEN BV  in het kader van deze verkoopovereenkomst(en) ten behoeve van de opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die DOUGLASHOUTRIJEN BV  jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, of te bezwaren, een pandrecht of een stil pandrecht te vestigen, aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij dat geschiedt op initiatief en ten behoeve van DOUGLASHOUT RIJEN BV. De opdrachtgever is gehouden aan DOUGLASHOUTRIJEN BV  melding te doen indien haar belang als eigenaar van die zaken wordt geschaad of kan worden geschaad. DOUGLASHOUTRIJEN BV  is tot generlei vrijwaring van opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de opdrachtgever DOUGLASHOUTRIJEN BV  voor aanspraken die derden jegens de DOUGLASHOUTRIJEN BV  geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Indien DOUGLASHOUTRIJEN BV  het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter zake alle vorderingen welke DOUGLASHOUTRIJEN BV  op de opdrachtgever heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat het voorbehouden eigendom op de opdrachtgever overgaat. De opdrachtgever verplicht zich zijn medewerking hieraan te verlenen.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke is, is DOUGLASHOUTRIJEN BV  gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de opdrachtgever (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade aan, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekening en risico.

•             Artikel 12 Garantie, klachten en claims

1. DOUGLASHOUTRIJEN BV  staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). DOUGLASHOUTRIJEN BV  staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.

3. DOUGLASHOUTRIJEN BV  staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, onjuiste opslag of onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of indien zaken werden bevestigd die aan de geleverde zaken niet bevestigd dienen te worden of indien de geleverde zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de door DOUGLASHOUTRIJEN BV  voorgeschreven wijze. Evenmin staat DOUGLASHOUTRIJEN BV  in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Ieder vorm van garantie komt in voornoemde gevallen te vervallen.

4. De aanspraken op garantie vervallen eveneens:

- indien de opdrachtgever zijn verplichtingen en/of aanwijzingen van DOUGLASHOUTRIJEN BV  niet nakomt;

- indien de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken DOUGLASHOUTRIJEN BV  daarvan in kennis heeft gesteld;

- indien de opdrachtgever de zaak ondeskundig heeft gebruikt, alsmede de waarschuwingssignalen negeert;

- bij oneigenlijk of ander dan normaal gebruik van de zaak;

- indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;

- indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOUGLASHOUTRIJEN BV  werkzaamheden door opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan;

- indien DOUGLASHOUTRIJEN BV  niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

5. Gebreken in de prestaties dienen binnen 8 dagen na levering van zaak of dienst schriftelijk bij DOUGLASHOUTRIJEN BV  kenbaar te worden gemaakt, waarbij duidelijk moet worden aangegeven waaruit dit gebrek bestaat.

6. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.

7. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij DOUGLASHOUTRIJEN BV  te zijn ingediend.

8. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en hij DOUGLASHOUTRIJEN BV  niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

•             Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen DOUGLASHOUTRIJEN BV  en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van DOUGLASHOUTRIJEN BV  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin DOUGLASHOUTRIJEN BV  haar statutaire vestigingsplaats heeft, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een rechtbank, tenzij DOUGLASHOUTRIJEN BV  om haar moverende redenen er de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de opdrachtgever, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat DOUGLASHOUTRIJEN BV  zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

•            

DOUGLASHOUTRIJEN

Nijverheidslaan 2D

5121MN Rijen

•             Heeft u vragen neemt u dan contact